چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری 3 دوره آموزشی با موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

12:26 - 1398/11/01 دوره آموزشی

پیرو انعقاد تفاهم نامه ارایه خدمات آموزشی به شماره 509/ر/398/ص فی ما بین صندوق و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با آن موسسه محترم مقرر گردید 3 دوره آموزشی، آشنایی با اسناد تضمینی (چک، سفته و اسناد مالی)، حسابداری بانکی و دوره جعل اسناد و راههای مقابله با آن به صورت حضوری برای حامیان توسعه اشتغال، عاملان مالی، روسای شهرستانی و حامیان کسب و کار برگزار نماید.