چهارشنبه 5 آذر 1399

تفاهم نامه منعقده فی مابین صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه صنایع و معادن ایران

12:00 - 1398/11/01 موسسات آموزشی